មាន​ព្រះសង្ឃ ប្រមាណ​ជាង​១២០​អង្គ អាពាធ​រោគា​ដែល​ឆ្លង​ជំ​ង​ផ្តាសាយធំ នៅ​ខេត្ត​ចំនួន​បួន – CEN