រដ្ឋមន្ត្រី​អប់រំ​អាស៊ាន និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ​អាស៊ាន បានអនុម័ត និង​ផ្សព្វផ្សាយ ផែនទី​បង្ហាញផ្លូវ​នៃ​សេចក្ដីប្រកាស​អាស៊ាន​ស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្ស​សម្រាប់​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ពិភពលោក​នៃ​ការងារ ២០២០-២០៣០ – CEN