​ទិន្នន័យ​ឯកជន​ភាព​របស់​អតិថិជន​រាប់ពាន់នាក់ ត្រូវបាន​លេច​ធ្លាយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន Razer – CEN