​មុខសញ្ញា​ចាស់​កំពូល​ល្បិច ស្កាត់​ពី​ខេត្តកំពង់ចាម​មក​ប្រើល្បិច​បោកប្រាស់​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង តែ​ត្រូវ​អស់លក្ខណ៍​នៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ – CEN