ផ្អាក​បណ្ដោះអាសន្ន​ការធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​ផ្លូវ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ព្រោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​លិច​ខ្លាំង​ – CEN