បន្លំ​ធ្វើ​ម្ចាស់ផ្ទះ​សំណាក់ ទៅ​គោះទ្វារ​បន្ទប់​ភ្ញៀវ​សុំ​សោ​រថយន្ត ដើម្បី​រៀបចំ​រួច​បើក​ទៅ​បាត់ – CEN