ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា អះអាងថា មនុស្ស​ទាំងអស់គ្នា​ត្រូវការ​សន្តិភាព លើកលែងតែ​ពួក ភេរវ​ករ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ចង់​បំផ្លាញ​សន្តិភាព – CEN