សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ៖ មហាអំណាច និង​ប្រទេស​លោកខាងលិច​មួយចំនួន មិន​ញញើត​ក្នុងការ​អនុវត្ត​នូវ​ស្ដង់ដារ​ពីរ ចំពោះ​ការវាយតម្លៃ​លើ​ការអនុវត្ត​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN