ឆេះ​អគារ​ឃ្លាំង​ដាក់​សម្ភារ​នៃ​រោងចក្រ លីន​ស័ តិច​ថា​យ៏ ដោយ​ស្ថានភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ មិនទាន់​អាច​ពន្លត់​បាន​ភ្លាមៗ​ទេ – CEN