រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម ចុះ​ពិនិត្យមើល​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការចិញ្ចឹម កូន​កង្កែប និង​កូន​ត្រី​អណ្តែង​របស់​ប្រជាកសិករ នៅ​ភូមិ​អូ​យ៉េះ និង​ភូមិ​ចម្រើន – CEN