ក្នុង​រយៈពេល​នៃ​ថ្ងៃ​កាន់បិណ្ឌ និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ មិនមាន​ករណី​ចម្លង​វីរុស​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី កើតមានឡើង​នៅក្នុង​ប្រទេស និង​មិនទាន់មាន​ការចម្លង​ចូលក្នុង​សហគមន៍​ – CEN