ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​បញ្ជាក់​ថា ការសម្រេចចិត្ត​របស់​ក្រសួង​រតនាគារ​សហរ​ដ្ឋ​អាមេរិក ដាក់ទណ្ឌកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន យូ​ញៀន មិន​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ការពិត​ – CEN