ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ស​ហគ​មន៍​អឺរ៉ុប​៖ ចង់បាន​ការអនុវត្ត​ការកាត់បន្ថយ​បំ​ភាយ​ឧស្ម័ន ឲ្យ​បាន​៥០​ភាគរយ ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០៣០ – CEN