កម្មវិធី TikTok ត្រូវបាន​ពន្យារពេល​ក្នុង​ការបិទ មួយ​សប្តាហ៍​ទៀត ក្រោយពី​បានរៀបចំ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ថ្មី​ – CEN