ទោះបី​ជាមាន​បញ្ហា​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ក៏​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​រវាង​កម្ពុជា​និង​អាមេរិក ក្នុង​រយៈពេល ៨ ខែ ឆ្នាំនេះ កើនឡើង ប្រមាណ​ជិត ១៧ ភាគរយ​ – CEN