ស្ថានទូត​ចិន​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា មិន​គាំទ្រ​ជនជាតិ​ខ្លួន ចង់​បង្កើត​ឆៃ​ណា​ថោ​ន សាងសង់​កាស៊ីណូ នៅ​កម្ពុជា – CEN