ប្រជាកសិករ​ប្រមាណ​១.០០០​នាក់ មាន​ជម្លោះដីធ្លី​រាំ​រ៉ៃ មកពី​ខេត្ត​ចំនួន​៤ តវ៉ា​ដល់​មុខក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ – CEN