​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត AIA ប្រចាំ​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី សន្យាថា​នឹង​បង្កើត​ឱកាស​ការងារ​ដល់ ៥០០​និស្សិត​ទើប​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្មីៗ​ – CEN