អ្នកទេសចរ​បែប​ព្យាបាល​ជំងឺ​ចំនួន ៧៣៥ នាក់​​ នឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​ព្យាបាល​ជំងឺ​នៅ​ថៃ ក្នុងនោះ​រួមមាន​កម្ពុជា​ដែរ​ – CEN