ក្រុម​អ្នក​វាយប្រហារ​បាន​បង្កើត​កម្មវិធី Android ដែលមាន​មេរោគ​ដើម្បី​លួច​យក​លេខ​កូដ 2FA ពី​ក្នុង​សារ​ – CEN