ពាក្យ​មួយ​ឃ្លា​ដ៏​មានន័យ​របស់​កញ្ញា សូ​ឡា សង្ឃឹមថា​គ្រប់គ្នា​គួរ​គិតពិចារណា​ឡើងវិញ​…. – CEN