លើកទីមួយ​! យន្តហោះ​ជាប់ផុង​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ (​ភ្នំ​ស្រង់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​) សង្ស័យ​ចុះ​ខុស​បច្ចេកទេស​…? (​វីដេអូ​) – CEN