ទីបំផុត​អាល្លឺម៉ង់ ឈាន​ទៅ​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​ជាប់គាំង​ក្នុង​ការបង្កើត​រដ្ឋាភិបាល​ដោយ ៖ បែងចែក​អំណាច​ – CEN