ក្រសួងបរិស្ថាន សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​យុទ្ធនាការ​ការពារ​ព្រៃ​ឡង់ តាមរយៈ​ការទំនាក់ទំនង​ផ្លាស់ប្តូរ​ឥរិយាបថ​សង្គម​ – CEN