កូ​វីដ​-១៩ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​វិស័យ​ជាច្រើន​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច តែ​វា​បាន​បង្កើត​ឱកាស​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក​ដែល​ផ្តល់​សេវាកម្ម​អន​ឡាញ – CEN