កម្លាំង​នគរបាល​នៅតាម​ព្រំដែន ជាប់​ខេត្តបាត់ដំបង ប្រុង​ទប់ស្កាត់​ជានិច្ច នូវ​ជន​ឆ្លៀតឱកាស ចូល​បង្ក​អសន្តិសុខ​ក្នុងប្រទេស​ – CEN