ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​(ADB) បាន​ដំឡើង តួលេខ​នៃ​ការ​ព្យាករ​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ក្នុង​រង្វង់ -៤.០% សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២០ – CEN