នឹង​រៀបចំ​ផ្លាស់ប្តូរ​អំពូល​ភ្លើង​បំភ្លឺ​ផ្លូវ​សាធារណៈ​ជាង​៤០០​បង្គោល ដែល​បាន​ដាច់​ដោយ​កន្លែង​នៅក្នុង​ក្រុង​ស្វាយរៀង​ – CEN