អបអរសាទរឌីជេ ណាណា ទើបទទួលបានសមាជិកថ្មី មុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ – CEN