ក្លាយជា​ភ្នាក់ងារ​ធនាគារ ជីប ម៉ុង ឥឡូវនេះ ដើម្បី​ទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍​ដ៏​សម្បូរបែប​ – CEN