ស្នងការនគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ បើ​ល្មើសច្បាប់​នឹង​ទទួលពិន័យ​កងកម្លាំង បើ​ល្មើស​ធ្ងន់ធ្ងរ​នឹង​បណ្តេញ​ចេញពី​ក្របខ័ណ្ឌ​នគរបាលជាតិ​ – CEN