សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​សហរដ្ឋអាមេរិក DFC នឹង​ផ្តល់​កម្ចី​អត្រា​ការប្រាក់​ទាប​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN