បំផ្លាញ​ទៀតហើយ​! ថ្ងៃមុន​ខ្វោ​ង​ទ្វា​វត្ត​ទួល​ទាំង​កម្រោល រីឯ​ម្សិលមិញ​នេះ ចងកំហឹង​នឹង​ស្លាក​សាលារៀន​បាក់​ឡើង​ខ្ទេច​…. – CEN