​វិទ្យាសាស្ត្រ​កាន់តែ​ទំនើប ការកែ​ស​ម្ភ​ស្ស​កាន់តែ​គួរឱ្យខ្លាច​ – CEN