រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ពិនិត្យ និង​អនុម័ត​លើ​សំណើ វិធានការ​បន្ថែម ដើម្បី​លើកស្ទួយ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម – CEN