គណៈកម្មការ​ប្រកួត​បា​ល់​ទាត់​ជាតិ​CNCC​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​តំណាង​ក្លឹប​បាល់ទាត់​នានា​ – CEN