ប្រសិន​ចិន​ជួយ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​មួយ​នេះ ប៉ូលិស​ខ្មែរ​ប្រាកដជា​… ឡូយ​! – CEN