សូមជួយ​គាត់​ផង​! ប្អូនប្រុស ប្រាក់ សុផាន់​ណា កំពុងមាន​ការខ្វះខាត​ខ្លាំង ព្រោះ​មាន​ជំងឺ​ក្រួសតម្រងនោម​ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ​ត្រូវ​… – CEN