ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​៖ ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​មាន​ភាពរឹងមាំ និង​បានរួម​ចំណែក​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុងការ​គាំទ្រ​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN