ផេ​ន​ខេ​ក លេបថ្នាំ​សម្រក រហូត​ត្រូវ​ចូល​មន្ទីរពេទ្យ​បន្ទាន់ ខណៈ​ថត​3 fun? – CEN