ប្រជាពលរដ្ឋ​សង្ស័យ បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​គ្រុន​ឈី​ក និង​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល ចំនួន​១៩​នាក់ ស្ថិតនៅ​វត្ត​ជ្រោយ​ស្ដី – CEN