ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ មិនបាន​រារាំង​ដល់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឡើយ​ – CEN