រដ្ឋសភា​ប្រជុំ​អនុម័ត​សេចក្តីស្នើច្បាប់​ចំនួន​៤​ពាក់ព័ន្ធ​ការបែងចែក​អាសនៈ​របស់​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ​ – CEN