តុលាការ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានសម្រេច​ផ្អាក ការបិទ​មិនឱ្យ​ទាញយក​កម្មវិធី TikTok ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ – CEN