ធនាគារ​ឯកទេស​វី​ង និង​ធនាគារ ហ្វី​លី​ព សហការគ្នា ដើម្បី​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ក្នុង​ទូទាត់​ប្រាក់កម្ចី ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN