ចេះ​រក​នឹក​ច្នៃ​ឃើញ​! ម៉ូដ​ថ្មី​សម័យ​កូ​វីដ​១៩ តែ​ប៉ុណ្ណេះ​លែង​ខ្លាច​ឆ្លង​ហើយ ការពារ​ទាំងអស់​… – CEN