ពលករកូរ៉េអាចបន្តធ្វើការនៅរុស្ស៊ីដល់បំណាច់ខែធ្មូ ឆ្នាំ ២០១៩ – CEN