លុយ​បានមក ពី​ការផាកពិន័យ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់ ធ្វើ​ថ្នល់​មិនបាន​១​គីឡូ​ – CEN