ហេតុតែកូនគេពូកែខាងចំណោលកែង! ឃើញខុសខាំមិនលែង! ចប់ហើយ The Rock ហក់ខុសបង្អួច (មានរូប ២២ សន្លឹក) – CEN