បណ្តេញ​ជនជាតិ​ចិន​១​នាក់ ទៅ​ប្រទេស​កំណើត​វិញ​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​បទល្មើស មនុស្សឃាត ប្រព្រឹត្ត​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN